ERIPEDAGOOG

Iga lapse areng on individuaalne. Mõni hakkab varem kõndima, teine jällegi varakult rääkima, mõnes valdkonnas aga jääb areng eakaaslastest maha. Väga oluline on juba varakult märgata lapse arengulisi erinevusi. Juhul kui laps ei ole omandanud mõnda olulist oskust, siis on esmane aitaja lasteaias rühmaõpetaja, kuid kui laps vajab individuaalsemat lähenemist ja rohkem tähelepanu, siis tuleb appi eripedagoog, kes aitab lapsel oskusi omandada individuaalselt või väikeses grupis.

Oluline on raskuste varajane märkamine ja nendega tegelemine. Kui nendele ei pöörata õigeaegselt tähelepanu, siis kooli minnes need võivad võimenduda. Sellepärast on vaja eripedagoogi, kes märkab ja aitab juba lasteaias. Oluliseks osaks on koostöö vanemate, rühmameeskonna ja teiste lapse arengut toetavate spetsialistidega

Eripedagoogilist abi saavad lapsed individuaalselt või väikeses grupis vastavalt vajadusele 1–3 korda nädalas 20 minutit korraga.

Eripedagoogiga saab kontakti Eliis keskkonnas, sõnumite vahendusel või meili teel alic.aaso@kehtna.ee

Lisaks on võimalik eripedagoogiga kohtuda lasteaias eelneva kokkuleppe alusel

Eripedagoog Alic Aaso töötab:

 • teisipäeval
 • kolmapäeval
 • neljapäeval

Eripedagoogi töökorraldus

Iga õppeaasta algul (septembris ja oktoobris), õpetajate ja eripedagoogiga koostöös, selgitatakse välja tuge vajavad lapsed. Vajadusel vaatleb eripedagoog last rühma keskkonnas. Antud tegevusest lapsevanemaid eraldi ei informeerita.

Eripedagoog teavitab lapsevanemat kirjalikult, kui lapsel on vajadus osaleda eripedagoogi arendustegevustes. Lapse arendustegevuses osalemine toimub vanema kirjalikul nõusolekul. Lapsevanemal on võimalus kokku leppida tugispetsialistiga vestluse aeg, et saada rohkem infot tugimeetmetest.

Eripedagoog koostab abi vajavate lastega töötamise ajakava ja plaani. Lapsega läbiviidav individuaalne arendustegevus on vanemale, õpetajale nähtav Eliis keskkonnas.

Arendustegevused toimuvad nii individuaal- kui grupitegevustena.

Eripedagoog teeb koostööd lasteaiaõpetajate ja vanematega:

 • vajadusel osaleb lapse arenguvestlusel, ümarlaudades või lapsele individuaalse arenduskava koostamisel;
 • nõustab vanemaid ja vajadusel soovitab erispetsialistide konsultatsioone;
 • edastab vajadusel harjutusvara lapsevanemale, õpetajatele;
 • toetab ja nõustab õpetajaid lapse arengu toetamisel;
 • tutvustab lastega tehtavat tööd lapsevanemate koosolekutel või ümarlaudadel.

Kui on märgatud lapse erivajadust, jälgitud tema arengut ja vajaduse korral tehtud ka vanema nõusolekul lisauuringuid, siis arenguvestluse käigus:


 • tehakse kokkuvõte uuringutest ja hindamistulemustest;
 • kirjeldatakse võimalikult täpselt lapse arengutaset;
 • palutakse lapsevanemalt teavet koduse olukorra kohta;
 • pakutakse perele mõistmist ja tuge (ärakuulamine, julgustamine);
 • arutletakse lapse ja pere vajaduste ning lasteaias pakutavate võimaluste üle.

Vajadusel koostavad rühma pedagoogid koostöös eripedagoogiga ning lapsevanemaga lapsele individuaalse arenduskava. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest.

RAJALEIDJA

Raplamaa Rajaleidja keskusesse võivad pöörduda nii haridustöötajad lasteaiast või koolist, lapsevanemad, lapsed kui kohaliku omavalitsuse spetsialistid.

Telefon. 735 0700
Aadress: Tallinna mnt 22, 79512 Rapla (II korrus)
Dokumentide vastuvõtmine ja väljastamine: T 15.00–16.00, N 9.30–10.30