Põhiväärtused

AUSUS, AVATUS

 • Lasteaia töötaja suhtleb kõikidega positiivselt ja heatahtlikult, on sõbralik, aus, vastutulelik ning viisakas laste, lasvevanemate ja kolleegide vastu.
 • Lasteaial on selged ja üheselt arusaadavad reeglid.

USALDUSVÄÄRSUS/LASTEAIATEENUSE KVALITEET

 • Lasteaia õpetaja loob koostöös perega usalduslikud suhted, mille aluseks on sõbralik käitumine, soov kuulata ja mõista last ning tema vanemaid.
 • Lasteaia töötaja suhtleb lastega sõbralikult, luues oma isiksuse kaudu turvalise ja koduse arengukeskkonna.
 • Laps viibib lasteaias olles täiskasvanute pideva järelvalve all.
 • Lasteaia töötaja ei räägi lasteaiasiseseid asju kõrvalistele ja asjasse mittepuutuvatele isikutele.

SÕBRALIKKUS, TOLERANTSUS

 • Lasteaia töötaja valitseb oma tundeid ja käitumist igas olukorras.
 • Lasteaia töötaja kuulab empaatiliselt ning püüab vältida konfliktide tekitavaid olukordi.
 • Lasteaia töötaja püüab mõista ja arutada ariarvamusi nii, et tekkinud probleemid paindlikult lahendada.

MEESKONNATÖÖ

 • Lasteaia töötaja on oma käitumisega teistele eeskujuks, täidab oma kohustusi ning peab kinni kokkulepetest ja tähtaegadest.
 • Lasteaia töötaja on avatud ja pidevast enesetäiendamisest huvitatud.