Haldusjärelevalvet lasteasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi järelevalveasutus) eesmärgiga tagada alushariduse kättesaadavus ja sellele võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus. KELAS § 28 Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalve teostamine.

Alates 1.septembrist 2017 teostab teenistuslikku järelevalvet Järvakandi lasteaed Pesamuna üle Haridus- ja Teaduministeeriumi Põhja piirkonna Raplamaa ekspert Kristina Johannes, kristina.johannes@hm.ee