Koolieelse lasteasutuse muude kulude osaline katmine

Kehtna 22. november 2023 nr 1-3/37


Koolieelse lasteasutuse muude kulude osaline katmine

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1. Vanemate poolt kaetava osa määrad
(1) Määrusega kehtestatakse Kehtna valla koolieelse munitsipaallasteasutuses (edaspidi lasteasutus) vanemate poolt kaetava osa suurus ühe lapse kohta ühes kuus (välja arvatud juuli kuus) lasteasutuse muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmiseks.

(2) Vanemate poolt kaetava osa määrad ühe lapse kohta on summa, mis moodustab Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast ühes kuus iga lasteasutuse kohta järgmiselt:

1) Eidapere Kooli lasteaiarühm Kukupai – 5%;
2) Valtu lasteaed Pesapuu – 5%;
3) Järvakandi lasteaed Pesamuna – 5%;
4) Kehtna lasteaed Siller sõimerühm, Lelle- ja Ingliste lahusrühmad – 5%;
5) Kehtna lasteaed Siller aiarühm – 6%.

§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 16. novembri 2022 määrus nr 15 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude osaline katmine“.

§ 3. Määruse jõustumine Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.


(allkirjastatud digitaalselt)
Katrin Anto
volikogu esimees volikogu esimees