Koolivalmiduskaardi väljastamise kord

Koolivalmiduskaart on üks lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevus alastest kohustuslikest dokumentidest (Haridus- ja teadusministri määrus 31.08.2011 nr 44 „Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord“).

Koolivalmiduskaart on dokument, milles kirjeldatakse laste, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1.oktoobrit seitsmeaastaseks või kelle vanemad taotlevad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõike 5 alusel koolikohustuslikust east noorema lapse kooli õppima asumist või kellel on nõustamisekomisjoni soovitusel koolikohustus ühe õppeaasta võrra edasi lükatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 9 lõike 3 alusel, arengu tulemusi üldoskustes ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades lähtuvalt koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, tuues välja lapse tugevused ja arendamist vajavad küljed.


  1. Koolivalmiduskaart väljastatakseJärvakandi lasteaia õppekava läbinule.
  2. Koolivalmiduskaarti täidavad rühmaõpetajad koostöös muusika- ja liikumisõpetajaga.
  3. Koolivalmiduskaardi allkirjastavad selle koostamisel osalenud isikud, sh õpetajad, lapsevanem (eestkostja), lasteasutuse direktor või selleks volitatud isik, (tugispetsialist).
  4. Koolivalmiduskaart koostatakse kahes eksemplaris, millest ühe saab vanem ja teine jääb lasteaeda, kus seda säilitatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
Lapsevanem esitab selle kooli, kus laps hakkab täitma koolikohustust.

Koolivalmiduse hindamine on meeskonnatöö ja kokkuvõttev hinnang peab olema vormistatud mai lõpuks. Koolivalmiduskaardi saab pere lasteaia lõpuaktusel. Koolipikenduse taotlemise vajadusel koostatakse lapse arengu hindamiseks olulisi aspekte analüüsiv iseloomustus hiljemalt märtsi lõpuks.