Image

Vanemate poolt kaetavate kulude määrade kehtestamine

KEHTNA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUSKehtna

24. jaanuar 2018 nr 8Koolieelse lasteasutuse muude kulude osaline katmine

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1. Vanemate poolt kaetava osa määrad

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Kehtna valla koolieelses munitsipaallasteasutuses (edaspidi lasteasutus) vanemate poolt kaetava osa suurus ühe lapse kohta ühes kuus (välja arvatud kollektiivpuhkuse ajal) lasteasutuse muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmiseks.
(2) Vanemate poolt kaetava osa määrad kehtestatakse alljärgnevalt:
1) Eidapere lasteaed Kukupai - 25 eurot;
2) Valtu lasteaed Pesapuu -25 eurot;
3) Järvakandi lasteaed Pesamuna - 25 eurot;
4) Kehtna lasteaed Siller sõimerühm; Lelle ja Ingliste lahusrühmad -25 eurot;
5) Kehtna lasteaed Siller aiarühm - 28 eurot.

§ 2. Määruste kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 17.12.2014 määrus nr 35 «Koolieelsete lasteasutuste muude kulude osaline katmine" ja Järvakandi Vallavolikogu 25.04.2012 määrus nr 5 „Järvakandi valla lasteaed Pesamuna lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2018.

(allkirjastatud digitaalselt)
Peeter Kustmann Volikogu esimees