Image

Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

KEHTNA VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS


Kehtna 21.02.2018 nr 10 Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord 

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.1. peatükk ÜLDSÄTTED


§1. Reguleerimisala

(1) Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib Kehtna valla (edaspidi vald) eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) taotlemist, määramist ja maksmist.
(2) Käesolevas korras sätestamata sotsiaaltoetuste maksmise küsimusi reguleeritakse eraldi õigusaktidega.

§2. Määruse eesmärk

(1) Määruse eesmärk on valla vähekindlustatud ja/või toimetulekuraskustega perede ja isikute (edaspidi isik) toimetuleku soodustamine ja laste arenguks võrdsete võimaluste loomine.
(2) Toetusi makstakse isikutele hädavajalike kulutuste osaliseks või erandkorras täielikuks kompenseerimiseks, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetustega ja teenustega.
(3) Toetuse maksmise võib vajadusel asendada sotsiaalteenuse osutamisega.
(4) Toetuste määramisel arvestatakse muude sotsiaalkaitse põhimõtete kõrval isiku omavastutuse põhimõtet, mille kohaselt lasub isikul esmane vastutus teda ohustavate sotsiaalsete riskidega toimetulekul. Toetuse taotlemisel ja avalduse menetlemisel peab isik aitama igakülgselt kaasa eesmärgipärasele ja efektiivsele menetlusele ning tegema koostööd.

§ 3. Õigustatud isikud ja toetuse liigid

(1) Toetust on õigustatud taotlema isik, kes on kantud rahvastikuregistrisse valla elanikuna.
(2) Väljaspool rahvastikuregistrisse kantud elukohta viibivale isikule korraldab vältimatu sotsiaalabi andmist vald, kui isik abi vajamise ajal viibib valla territooriumil. (3) Väljaspool rahvastikuregistrisse kantud elukohta viibivale isikule võib sotsiaalteenuste ja muu abi andmist korraldada vallavalitsus, kui isik viibib valla haldusterritooriumil abi vajamise ajal, märgitud tegevus kooskõlastatakse isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega.
(4) Isikule, kelle rahvastikuregistrijärgset elukohta ei saa kindlaks määrata, korraldab sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmist vallavalitsus, kui isik abi vajamise ajal viibib valla haldusterritooriumil.
(5) Ajutiselt Eestis viibivale välismaalasele korraldab vältimatu sotsiaalabi andmist vallavalitsus, kui isik abi vajamise ajal viibib valla haldusterritooriumil.
(6) Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja või hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajava isiku kohta.

§ 4. Toetuste liigid

Toetused jagunevad isiku sissetulekust sõltuvateks ja sissetulekust mittesõltuvateks toetusteks.
(1) Sissetulekutest sõltuvad toetused on: lasteaiatoidu toetus; koolitoidu toetus; toetus prilliklaaside maksumuse kompenseerimiseks; toetus retseptiravimite ja abivahendite maksumuse kompenseerimiseks; toetus haigla visiidi- ja/või voodipäevatasu kompenseerimiseks; toetus õpilaskodu ja ühiselamu kulude kompenseerimiseks.
(2) Sissetulekust mittesõltuvad toetused:
matusetoetus;
esmakordselt kooli mineva lapse toetus;
lapse sünnitoetus.2. peatükk

TOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE
§ 5. Toetuse taotlemine

(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku vormikohase avalduse (lisad 1-4) Kehtna Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus), milles ta põhjendab toetuse saamise vajadust ning kinnitab allkirjaga esitatud andmete õigsust.
(2) Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast nende kulutuste tegemist, mille hüvitamiseks toetust taotletakse, või pärast sündmust, mille korral toetust makstakse.
(3) Sissetulekust sõltuvat toetust on õigus taotleda vähekindlustatud ja/või toimetulekuraskustes isikul või perekonnal, kelle netosissetulek kalendrikuus pereliikme kohta on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra või üksi elaval isikul, kelle netosissetulek kalendrikuus on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahe ja poole kordset määra.

§ 6. Toetuse avalduse menetlemine ja toetuse määramine

(1) Avaldust menetleval töötajal on õigus toetuse vajaduse hindamiseks:
1) nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ning andmeid taotleja ja tema pereliikmete kohta avalduse lahendamiseks oluliste asjaolude kindlaks tegemiseks; 2) teha kodukülastusi;
3) saada andmeid teistelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.
(2) Vallavalitsus otsustab toetuse määramise kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Toetuse määramiseks esitab vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist vastava ettepaneku.
(3) Toetuse suurus sõltub valla eelarvest sotsiaaltoetusteks eraldatud vahenditest, taotleja ja tema seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekust ning taotleja konkreetsest vajadustest.
(4) Vallavalitsus võib jätta toetuse määramata kui taotleja:
1) on esitanud valeandmeid;
2) ei esita nõutud täiendavaid dokumente;
3) ei paranda avalduses esinevaid puudusi määratud tähtajaks;
4) või tema pereliikmete kasutuses või omandis olevad vallas- või kinnisasjad tagavad toimetulekuks piisavalt elatusvahendeid;
5) või tema pereliikmete suhtes esineb muid asjaolusid, mis vallavalitsuse arvamusel ei anna alust toetuse määramiseks;
6) on kasutanud eelnevalt määratud toetust mittesihipäraselt.
(5) Sünnitoetuse taotlemiseks esitatud dokumendid vaatab vallavalitsuse vastav ametnik läbi 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvestades nende saabumise päevast ning esitab dokumendid väljamakse teostamiseks. Toetuse määramisest keeldumise korral teatatakse sellest taotlejale kirjalikult 5 (viie) tööpäeva jooksul märkides ära keeldumise põhjuse.
(6) Sünnitoetust ei määrata, kui laps sündis surnult või lapse äravõtmisel toetuse taotlejalt seaduses sätestatud korras.

§ 7. Toetuse maksmine ja tagasinõudmine

(1) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole 10 päeva jooksul pärast toetuse määramist. Erandjuhul võib toetuse maksta välja postiasutuse kaudu või üle kanda teenust osutava isiku või asutuse arvelduskontole.
(2) Kui taotleja on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid või on jätnud teatamata andmete muutumisest, mis tingivad toetuse maksmise lõpetamise, siis peab taotleja tagastama saadu vabatahtlikult.
(3) Kui taotleja keeldub saadut vabatahtlikult tagastamast, võib vallavalitsus teha taotlejale ettekirjutuse ning rakendada abinõusid võlgnevuse sissenõudmiseks.
(4) Sünnitoetus kantakse taotleja arvelduskontole või taotluses märgitud kolmanda isiku arvelduskontole või makstakse välja sularahas kümne tööpäeva jooksul volitatud ametniku otsusest arvates.
(5) Sotsiaalosakonna ettepanekul võib vallavalitsus oma korraldusega asendada rahalise toetuse lapsele vajalike esemete, toiduainete või ravimitega.

3. peatükk
SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED

 

§ 8. Lasteaiatoidu toetus

(1) Vormikohane avaldus (lisa 2) toetuse saamiseks tuleb esitada lasteaiale iga aasta 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Toetust lasteaiatoidu kulude kompenseerimiseks otsustab vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul.
(2) Toetuse määramise periood on 1. september kuni 31. detsember ning 1. jaanuar kuni 31. august.

§ 9. Koolitoidu toetus

(1) Üldhariduskoolide või kutseõppeasutuse lõunasöögi või muu toitlustamise kulude kompenseerimise aluseks on taotleja esitatud avaldus.
(2) Toetust määratakse arvete alusel vastavalt tegelikule kulule, kuid arvestusega mitte üle 1 euro toidupäeva kohta.
(3) Toetuse määramise periood on 1. september kuni 31. detsember ning 1. jaanuar kuni õppeperioodi lõpuni.

§ 10. Toetus õpilaskodu või ühiselamu kulude kompenseerimiseks

(1) Toetust määratakse gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilastele esitatud avalduse alusel.
(2) Toetuse maksmine toimub õpilaskodu või ühiselamu arvete alusel vastavalt eelarve võimalustele.
(3) Toetuse määramise periood 1.september kuni 31. detsember ning 1. jaanuar kuni õppeperioodi lõpuni.

§ 11. Toetus prilliklaaside maksumuse kompenseerimiseks Toetus määratakse kuludokumendi alusel prilliklaaside maksumuse osaliseks kompenseerimiseks täiskasvanutel, laste prilliklaaside maksumus kompenseeritakse täies ulatuses.

§ 12. Toetus retseptiravimite ja abivahendite maksumuse kompenseerimiseks

(1) Toetus retseptiravimite kulude osaliseks hüvitamiseks määratakse taotleja avaldusele lisatud kuludokumendi alusel.
(2) Toetus invatehniliste abivahendite ostmiseks või rentimiseks määratakse isikule, kes haiguse või puude tõttu vajab abivahendit, omaosaluse kulude osaliseks hüvitamiseks perevõi eriarsti tõendi või kulu tõendava dokumendi alusel.

§ 13. Toetus haigla visiidi- ja/või voodipäevatasu kompenseerimiseks Toetus haigla visiidi- ja/või voodipäevatasu osaliseks või täielikuks hüvitamiseks määratakse taotleja avaldusele lisatud kuludokumendi alusel.

4. peatükk
SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED

§ 14. Matusetoetus

(1) Valla elaniku surma korral makstakse matusetoetust 250 (kakssada viiskümmend) eurot.
(2) Toetus makstakse matuse korraldajale vormikohase avalduse (lisa3) alusel. Avalduse esitamise tähtaeg on üks kuu alates surma registreerimisest.

§ 15. Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

(1) Esmakordselt kooli mineva lapse toetust makstakse vastavalt eelarve võimalustele esimesse klassi astuvatele lastele vallavalitsuse korralduse alusel. Toetuse määramise aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemi vastava õppeaasta 10. septembri andmed.
(2) Avaldus tuleb esitada vastava kooli 1. klassi klassijuhatajale või kooli kantseleisse 11. septembriks. Toetus makstakse välja õigustatud isikule 1. oktoobriks.

§ 16. Sünnitoetus

(1) Sünnitoetust makstakse lapse sünni korral avalduse esitanud vanemale, eestkostjale või lapsendajale (edaspidi toetuse taotleja) tingimusel, et
1) lapse elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Kehtna vald;
2) üks lapse vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Kehtna valla elanik vähemalt kuus kuud enne lapse sündi, teise vanema elukoht peab olema lapse sündimise päeval Kehtna vald;
3) varem pole üheski omavalitsuses selle lapse sünni puhul toetust makstud.
(2) Alates 1. jaanuarist 2018 on sünnitoetuse suuruseks 300 (kolmsada) eurot.
(3) Kui lapse sündimise päeval on teise vanema elukohaks rahavastiku registri järgi mingi muu omavalitsus kui Kehtna vald, siis on sünnitoetuse suuruseks 150 (ükssada viiskümmend) eurot.
(4) Isikutele, kellele on alates 2016 aastast kuni käesoleva määruse jõustumiseni makstud Kehtna Vallavolikogu 22. jaanuari 2013 määruse nr. 69 „Lapse sünnitoetuse määramise ja maksmise kord“ või Järvakandi Vallavalitsuse 9. märtsi 2016 määruse nr.4 „Järvakandi valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ alusel üksnes sünnitoetuse I osa ning, kes vastavad II osa väljamaksmise ajal käesoleva määruse § 16 lõikes 1 sätestatud tingimustele, arvestatakse ning makstakse sünnitoetuse II osa välja käesolevas määruses kehtestatud määra alusel.
(5) Toetuse taotleja esitab Vallavalitsusele kirjalikult vormikohase avalduse (lisa 4) hiljemalt ühe kuu jooksul lapse sünnist ning lisab koopia toetuse taotleja isikut tõendavast dokumendist. Toetuse taotleja võib dokumendid esitada postiga või digitaalse allkirjaga ekirjana.
(6) Vallavalitsusel on õigus nõuda vajadusel toetuse taotlejalt täiendavaid dokumente, mis aitavad tõendada taotleja õigust saada toetust.

§17. Vastuvõtt lapsele ja vanematele

(1) Laste sünni pidulikuks tähistamiseks korraldatakse lastele ja nende vanematele vallavanema vastuvõtt.
(2) Vastuvõtule kutsutud lapsele kingitakse valla vapi kujutisega hõbelusikas.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 18. Toetuste määramine erandkorras

(1) Vallavalitsus võib erandkorras või ühekordselt määrata toetust korras sätestamata juhtudel.
(2) Erandkorras toetuse määramise aluseks on eelkõige isiku raskesse majanduslikku olukorda sattumine või erakorraliste ja põhjendatud kulutuste hüvitamine või muu erakorraline asjaolu.

§ 19. Määruse rakendamine

(1) Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018.
(2) Isikutele, kelle laps on sündinud enne 1. jaanuari 2018 makstakse sünnitoetuse II osa välja nende lapse 1 aastaseks saamisel esitatava avalduse alusel.
(3) Isikutele, kelle laps on sündinud alates 1. jaanuarist 2018, kuid kellele on makstud enne käesoleva määruse jõustumist kehtiva määruse alusel sünnitoetuse I osa, makstakse sünnitoetuse II osa välja peale määruse jõustumist kuu aja jooksul. (4) Käesoleva määruse rakendamiseks võib vallavalitsus anda välja õigusakte.

§ 20. Määruse kehtetuks tunnistamine

(1.) Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 20. aprillil 2016 määrus nr 51 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“.
(2.) Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavalitsuse 9. märtsi 2016 määrus nr. 4 „Järvakandi valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“
(3)Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 22. jaanuari 2013 määrus nr. 69 „Lapse sünnitoetuse määramise ja maksmise kord“.

§ 21. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

(allkirjastatud digitaalselt)
Peeter Kustmann
Volikogu esimees